Mrežna stranica se učitava.

+385 023 684-840

Stručna služba

PočetnaIz medijaStručna služba
PočetnaIz medijaStručna služba
Knjiga žalbi spada u osnovne dokumente koje je dužan voditi svaki ugostitelj. Vođenje knjige žalbi propisano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti kao i pravilnikom. Knjiga žalbi mora se voditi u svim objektima, prostorijama i na prostorima u kojima i na kojima se pružaju ugostiteljske ili turističkih usluge i biti istaknuta na vidnome mjestu.
 
Osnovna stvar na koju trebaju paziti ugostitelji je da se u roku od pet dana od kada je izjavljen i upisan prigovor u knjigu žalbi isti mora dostaviti Državnom inspektoratu, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.
Prigovor korisnika usluge upisuje u knjigu žalbe na prvi list, kojem u gornjem lijevom uglu stoji oznaka „za gosta“, dok je na drugom listu oznaka „za inspekciju“, a na trećem listu (bez perforacije) oznaka „ostaje u knjizi“
 
Uputom je, također, propisano da korisnik usluge ima pravo upisati u knjigu žalbi prigovor u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu, odnosno dobivenu uslugu. Korisnik usluge može prigovor u knjigu žalbi napisati jezikom kojim se služi i dužan je potpisati prigovor i navesti datum upisanog prigovora, te navesti svoju punu adresu. Uputom je, također, propisano da će odgovor korisniku usluge na stavljeni prigovor pružatelj usluga dat odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana upisanog prigovora u knjigu žalbi. Iza otiskane upute se stavlja pečat pravne odnosno fizičke osobe koja pruža ugostiteljske odnosno turističke usluge i potpis odgovorne osobe.
 
Ugostitelj se ne može sankcionirati na temelju pritužbe iz knjige žalbi, već je ista povod gospodarskom inspektoru da izvrši inspekcijski nadzor u predmetnom ugostiteljskom objektu, s posebnim osvrtom na upisani prigovor korisnika usluge.
Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ugostitelj ne vodi knjigu žalbi u svakom objektu u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način, ili ne dostavi izjavljen prigovor u propisanom roku Državnom inspektoratu, ili ne odgovori na prigovor u propisanom roku, tada gospodarski inspektor može ugostitelju naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.500,00 kuna, ili može podnijeti nadležnom Prekršajnom sudu optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv ugostitelja. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna za ugostitelja pravnu osobu, te u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i za ugostitelja fizičku osobu u Hrvatskoj.
11 Mar, 15
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo su osnova bez koje ne možemo otvoriti ugostiteljski objekt. U zakonu se definirane ove stavke po vrsti i načinu djelatnosti dosta opširno, tako da možemo za početak navesti potrebne radnje za dobijanje minimalno tehničkih uvjeta.
 
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo:
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 • izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene  mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela.
   
Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
 1. rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
 2. rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
 3. dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 4. dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),
 5. prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 6. dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
 7. izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 8. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 9. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
 10. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 11. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 12. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 13. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
  Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).
   
Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju  minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.
12 Mar, 15
Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.
Nakon registracije ugostiteljskog obrta, sljedeći korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima. Ovaj korak temelji se na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10) koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, te na pratećim pravilnicima: Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata; Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima; i dr.
Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama.
Potrebno je :
 
 • Zahtjev i upravne pristojbe - potrebno je popuniti opće podatke, te podatke o ispunjavanju minimalnih uvjeta za navedeni ugostiteljski objekt
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju i Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
 • Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika
     
Dokaz da poslovnog prostora ispunjava uvjete temeljem Zakona o gradnji:
   
 • uporabna dozvola i
 • građevinska dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
 • uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)
 • Dokaz o stručnoj spremi:
 • svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
 • uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)
 • Isprave o ispravnosti:
 • dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
 • plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s radom).
 
 
 
Prikupljenu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.
Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi kod Vas u objekt  utvrditi minimalne uvjete.
Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana.
Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.
Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.
Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.
Trgovačko društvo će dobiveno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta priložiti u Trgovačkom sudu kao dokaz početka obavljanja djelatnosti.
11 Mar, 15
Prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti svaki ugostitelj (pravna ili fizička osoba) je dužan nakon  ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta pridržavati se slijedećih pravila za rad.
Ovo su propisana pravila za ugostitelje i svakako predlažemo da se informirate o njima i pridržavate istih.
 
    Na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti:
    •    tvrtku te vrstu i kategoriju objekta,
    •    radno vrijeme ugostiteljskog objekta sukladno propisanom radnom vremenu;
     
- Pružati isključivo ugostiteljske usluge koje su predmet poslovanja sukladno odobrenju za rad;
     
- Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta koji ispunjava uvjete za rad noću ;
     
- Istaknuti cjenik usluga i pridržavati se navedenih cijena. Cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;
     
- Utvrditi normative o utrošku namirnica i pića, pružati usluge u količinama i kvalteti sukladno normativima;
     
- U ugostiteljskim objektima u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način – ispisani na lokalnom  i najmanje jednom svjetskom jeziku te imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi;
     
- Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, na računu mora biti istaknuta tvrtka ugostitelja i datum  izdavanja računa;
     
- Voditi knjigu žalbe na propisan  način u svakom  ugostiteljskom objektu;
     
- Osvježavajuća bezalkoholna gazirana pića usluživati iz originalnih pakiranja kojima se osigurava očuvanje kvalitete proizvoda do trenutka potrošnje;
     
- Voditi računa da objekt glede uređaja i opreme udovoljava minimalno-tehničkim uvjetima, tj. održavati ga u stanju u kojemu mu je odobreno obavljanje djelatnosti;
     
- U pretprostorima zahoda za goste ugostitelj mora održavati red i čistoću, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, dostatnost sredstava za čišćenje, te otklanjati druge nedostatke u odnosu na uvjete propisane Pravilnikom;
     
- Održavati higijenu u sanitarnom čvoru (osigurati tekući sapun, papirnate ubruse i toaletni papir, osvježivač prostora)
     
- oprema zahoda: oznaka zahoda, polica ispod ogledala, posuda za otpatke, naprava za zaključavanje, kuka za vješanje odjeće, zahodska četka, polica za odlaganje torbice unutar ženskog zahoda;
     
- Osigurati toplu vodu na točioniku;
     
- U prostorijama u kojima borave gosti osigurati odgovarajući način grijanja do temperature od najmanje 18,5 C;
     
- Osigurati sanitarne knjižice (za vlasnika i sve zaposlene) sa uredno obavljenim zdravstvenim pregledom
     
- Vlasnik i svi zaposleni moraju  imati položen ispit iz higijene namirnica (tzv.higijenski minimum)
     
- Osigurati radnu odjeću za zaposlene (propisano pravilnikom):
 
    -    na usluživanju jela i pića - hlače ili suknju u boji, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu u svijetloj boji. Ukoliko se u objektu uslužuje samo piče umjesto radnih hlača ili suknje dostatna je pregača u svijetloj boji,
    -    na točenju i spravljanju pića - košulja ili bluza i pregača u svijetloj boji. Šef sale, šef konobara i šef servisa mogu nositi odijelo, smoking ili frak odnosno kostim ili haljinu u crnoj ili u drugoj boji
 
- Posebna radna odjeća osoblja uposlenog u ugostiteljskim objektima može biti u skladu sa specifičnostima i posebnim karakteristikama pojedinog objekta;
     
- Sve zaposlene radnike prijaviti nadležnom fondu mirovinskog osiguranja;
     
- Pisanim putem obavijestiti nadležni ured  o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu u roku od osam dana od nastale promjene;
     
- Gostima mlađim od 18 godina zabranjeno je usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu.
 
U vašem je interesu da se navedenog pridržavate, jer su kazne za povrede propisa vrlo visoke, a učestalo ponavljanje istih djela dovodi do privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za rad.
12 Mar, 15
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo su osnova bez koje ne možemo otvoriti ugostiteljski objekt. U zakonu se definirane ove stavke po vrsti i načinu djelatnosti dosta opširno, tako da možemo za početak navesti potrebne radnje za dobijanje minimalno tehničkih uvjeta.
Tablicu sa minimalnim uvjetima po kategorijama možete pogledati u ovom  prilogu - Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina restorani, barovi, catering objekti, i objekti jednostavnih usluga, a izvučeno je iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«.
 
Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo:
 
  - izvješće o ispravnosti električnih instalacija
  - izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 -  izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 -  izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene  mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 -  izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 -  izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 -  izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela.
     
Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:
    - rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
    - rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
    - dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
    - dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),
    - prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
    - dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
    - izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
    - izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
    - rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
    - izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
    - nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
    - dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
    - dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
    - Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).
     
Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju  minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.
12 Mar, 15
(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 
1.  ugostiteljski objekt obavlja radnje koje nisu propisane pravilima za rad ugostiteljskog objekta
2.  objekt ne ispunjava minimalne tehničke uvjete
3.  ne pruža ugostiteljske usluge u skladu s odredbama ugostiteljskih usluga
4.  objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu, kategoriju, posebni standard
5.  ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu prije nego što pribavi rješenje od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma da je udovoljeno minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju.
 
•    (2) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a nema pravo obavljati tu djelatnost.
 
1.  Za navedene prekršaje kaznit će se i voditelj poslovanja objekta novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.
2.  Za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
3.  Uz izrečenu novčanu kaznu ugostitelju će se oduzeti i imovinska korist pribav-ljena prekršajem.
4.  Za prekršaje ne ispunjavanja minimalno tehnickih uvjeta , gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.500,00 kuna.
 
•    (3) Novčanom kaznom od 3.500,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugostitelj ako:
 
1.  ne utvrdi normative o utrošku namirnica, pića i napitaka za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka ili ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoči gostu
2.  vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i objavljenih cijena, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka
3.  ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga
4.  ne dostavi normative na ovjeru Državnom inspektoratu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka
5.  ne dostavi cjenike na ovjeru Državnom inspektoratu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka
6.  ne vodi knjigu gostiju u objektu za smještaj
7.  ne vodi knjigu žalbi u propisanom obliku i sadržaju i na propisani način, te ako ne poštuje ovim Zakonom utvrđene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta
8.  uslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina ili ako uslužuje alkoholna pića protivno propisanoj zabrani.
12 Mar, 15
Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti.
 
Nakon registracije ugostiteljskog obrta, sljedeći korak je utvrđivanje da li ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima. Ovaj korak temelji se na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10) koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, te na pratećim pravilnicima: Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata; Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima; i dr.
Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama.
 
 
Potrebno je :
 • Zahtjev i upravne pristojbe - potrebno je popuniti opće podatke, te podatke o ispunjavanju minimalnih uvjeta za navedeni ugostiteljski objekt 
   
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju i Izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
   
 • Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišne knjige , darovni ugovor , pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o zakupu ) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika
   
 • Dokaz da poslovnog prostora ispunjava uvjete temeljem Zakona o gradnji:
 1. uporabna dozvola i
 2. građevinska dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
 3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)
 • Dokaz o stručnoj spremi:
 1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
 2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)
 • Isprave o ispravnosti:
 1. dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor)
 4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
 5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
 6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
 7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu
 8. plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s radom).
Prikupljenu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete.
Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja stručno povjerenstvo koje izlazi kod Vas u objekt  utvrditi minimalne uvjete.
Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana.
 
 
Dobivanjem rješenja objekt može započeti s radom.
 
 
Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.
 
 
Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.
Trgovačko društvo će dobiveno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta priložiti u Trgovačkom sudu kao dokaz početka obavljanja djelatnosti.
12 Mar, 15

U kožinskoj “Pineti” riblje prijepodne U…

U kožinskom restoranu "Pineta" danas s početkom u 11 sati...

Održan sastanak splitskih i zadarskih ug…

Održan sastanak splitskih i zadarskih ugostitelja     „Zajedničkim nastupom do boljih uvjeta...

Potpisan ugovor

Udruga Zadarskih Ugostitelja i Ing atest d.o.o. potpisali su dana...

Za članove

Za sve svoje članove ,osnivače i pridružene kao i za...

Centrum Urbis d.o.o

[portfolio_left]O namauskoro više.. [/portfolio_left] [portfolio_right][portfolio_bottom] [glyphicon name="link"] Web stranica Central apartments INFOCENTRUM URBIS...

Nezadovoljni radom Ceha ugostitelji osno…

  Udruga zadarskih ugostitelja održala je prezentaciju i predstavljanje udruge danas...

Javnosti se predstavila Udruga zadarskih…

  Cilj i osnivanja i djelovanja Udruge zadarskih ugostitelja jest prvenstveno...

Dokumentacija za otvaranje ugostiteljsko…

Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i...

Hotel President

[portfolio_left] O nama   Hotel President Zadar Hrvatska, je najljepsi luksuzni hotel u...